Actie!

Reflex spray 2X

19,20 incl. Btw

Reflex spray is te gebruiken bij letsels (trauma’s) zoals verstuiking, spierverrekking, krampen, spierstijfheid, peesontsteking, gewrichtsontsteking, stijve nek, rugpijn en ischias. Wordt ook veel gebruikt door mensen met reumatische verschijnselen.

Beschikbaarheid: 9 op voorraad

Reflex spray is te gebruiken bij letsels (trauma’s) zoals verstuiking, spierverrekking, krampen, spierstijfheid, peesontsteking, gewrichtsontsteking, stijve nek, rugpijn en ischias. Wordt ook veel gebruikt door mensen met reumatische verschijnselen.

Therapeutische indicaties:
Reflexspray wordt voorgesteld bij de symptomatische behandeling van
traumatische en inflammatoire spier- en gewrichtspijn zoals kneuzing,
verstuiking, verrekking, torticolis, lumbago.
Gebruik Reflexspray niet langdurig zonder medisch advies (niet meer dan 5 dagen).
Dosering en wijze van toediening:
2 à 3 aanwendingen per dag in functie van de intensiteit van pijn en ontsteking.
Bij extra belasting van de spieren: vóór en na de inspanning.
Plaats de spray op een afstand van ongeveer twintig cm van de huid en verstuif
gedurende enkele seconden. De werking wordt zonder massage bekomen.
De spray mag in alle posities gebruikt worden (horizontaal, verticaal of naar
beneden gericht).
Gebruik Reflexspray niet langdurig zonder medisch advies (niet meer dan 5
dagen).
Contra-indicaties:
Letsels en infecties van de huid (kwetsuren, brandwonden) wegens het gevaar
voor een grotere resorptie van de actieve bestanddelen.
Allergie of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Reflexspray.
Niet aanwenden bij kinderen jonger dan 10 jaar.
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Bewaar de spuitbus buiten bereik van kinderen.
Vermijd het contact met slijmvliezen en ogen, vooral bij kinderen.
De spuitbus staat onder druk en mag niet doorboord of niet in het vuur
geworpen worden, zelfs niet als hij leeg is. Verstuif niet in de nabijheid of in de
richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
De bijzondere gevoeligheid van kinderen (vooral zuigelingen) voor kamfer en
menthol kan de oorzaak zijn van shock, spasmen van het stemapparaat,
cyanosis en convulsies, zelfs na lokale aanwending van deze stoffen.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van
interactie:

Tot op heden werden geen medicamenteuze interacties vastgesteld bij lokaal
gebruik van revulsiva.
Bij het gebruik van hoge doses is theoretisch een interactie mogelijk tussen het
aanwezige salicylaat en anticoagulantia, waardoor de bloedstolling kan
beïnvloed worden.
Zwangerschap en borstvoeding:
Zwangerschap: Bij zwangerschap wordt het gebruik van Reflexspray afgeraden
wegens de kamfer die door de placentaire barrière kan dringen.
Borstvoeding: Sommige derivaten van Reflexspray zijn vetoplosbaar. Het
gebruik van Reflexspray wordt afgeraden tijdens de borstvoeding.
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines
te bedienen:

Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid
en op het vermogen om machines te bedienen.
Bijwerkingen:
Huid-, onderhuid- en slijmvliesaandoeningen.
Huidreacties door overgevoeligheid worden soms waargenomen, zoals
dermatitis, urticaria, vesiculaire uitslag.
De symptomen verdwijnen gewoonlijk bij het stoppen van de behandeling.
In bepaalde gevallen kan brandwondenvorming optreden (bij ernstige
overgevoeligheid of bij gebruik onder occlusief verband). Het gebruik van de
spray moet onmiddellijk worden stopgezet.
Overdosering:
Kinderen, en vooral zuigelingen kunnen symptomen van overdosering vertonen
na lokale toediening.
Symptomen: Symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken
kunnen voorkomen in geval van lichte overdosering.
Ernstige intoxicaties met kamfer, menthol of terpentijnolie worden gekenmerkt
door volgende symptomen: shock, cyanosis, hyperthermie, depressie van het
centraal zenuwstelsel, convulsies, bloedingssyndroom, coma.
Behandeling: Bij lichte overdosering volstaat het gewoonlijk de behandeling met
Reflexspray te stoppen om de symptomen te doen verdwijnen.
In geval van ernstige intoxicatie moet een symptomatische behandeling
ingesteld worden om de circulatoire en respiratoire functies te corrigeren,
eventueel in combinatie met een hemoperfusie op aktieve kool of een
wisseltransfusie.
De convulsies kunnen gecontroleerd worden door intraveneuze inspuiting van
diazepam of een barbituraat met snelle werking.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Reflex spray 2X” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…

Actie!

Reflex spray 2X

19,20 incl. Btw

Reflex spray can be used in injuries (traumas) such as sprain, muscle sprain, cramps, muscle stiffness, tendonitis, joint inflammation, stiff neck, back pain and sciatica. Is also widely used by people with rheumatic symptoms.

Beschikbaarheid: 9 op voorraad

Reflex spray can be used in injuries (traumas) such as sprain, muscle sprain, cramps, muscle stiffness, tendonitis, joint inflammation, stiff neck, back pain and sciatica. Is also widely used by people with rheumatic symptoms.

Therapeutic indications:
Reflex spray is suggested in the symptomatic treatment of
traumatic and inflammatory muscle and joint pain such as bruising,
sprain, sprain, torticolis, lumbago.
Do not use Reflex spray for long periods of time without medical advice (no more than 5 days).
Dosage and method of administration:
2 to 3 uses per day depending on the intensity of pain and inflammation.
With extra strain on the muscles: before and after exercise.
Place the spray at a distance of about twenty cm from the skin and spray
for a few seconds. The operation is obtained without massage.
The spray may be used in all positions (horizontally, vertically or to
down).
Do not use Reflex spray for long periods of time without medical advice (no more than 5
days).
Contraindications:
Skin injuries and infections (injuries, burns) due to the danger
for greater resorption of active ingredients.
Allergy or hypersensitivity to one of the components of Reflexspray.
Do not use in children under the age of 10.
Special warnings and precautions when used:
Keep the spray can out of reach of children.
Avoid contact with mucous membranes and eyes, especially in children.
The spray can is under pressure and must not be pierced or not in the fire
even when it’s empty. Do not spray in close proximity or in the
towards a flame or a glowing object.
The particular sensitivity of children (especially infants) to camphor and
menthol may be the cause of shock, spasms of the voting device,
cyanosis and convulsions, even after local use of these substances.
Interactions with other medicines and other forms of
Interaction:

To date, no drug interactions have been observed in local
use of refillsiva.
When using high doses, theoretically, an interaction between the
salicylate and anticoagulants, which can cause blood clotting
affected.
Pregnancy and breastfeeding:
Pregnancy: In pregnancy, the use of Reflex spray is not recommended
because of the camphor that can penetrate the placental barrier.
Breastfeeding: Some derivatives of Reflex spray are fat soluble. The
use of Reflex spray is not recommended during breastfeeding.
Influencing the ability to drive and the ability to make machines
to operate:

No research has been carried out on the effects on the ability to drive
and the ability to operate machines.
Side effects:
Skin, subcutaneous and mucous disorders.
Skin reactions due to hypersensitivity are sometimes observed, such as
dermatitis, urticaria, vesicular rash.
Symptoms usually disappear when the treatment stops.
In certain cases, burns formation may occur (in severe
hypersensitivity or when used under occlusive relationship). The use of the
spray should be discontinued immediately.
Overdose:
Children, and especially infants may show symptoms of overdose
after local administration.
Symptoms: Symptoms such as headache, dizziness, nausea, vomiting
may occur in case of mild overdose.
Severe intoxications with camphor, menthol or turpentine oil are characterized
symptoms: shock, cyanosis, hyperthermia, depression of the
central nervous system, convulsions, bleeding syndrome, coma.
Treatment: In case of mild overdose, it is usually sufficient to treat the
Reflex spray to stop to make the symptoms disappear.
In the event of severe intoxication, symptomatic treatment should be
to correct circulatory and respiratory functions,
if necessary, in combination with a hemoper fusion on active cabbage or a
interchange.
The convulsions can be controlled by intravenous injection of
diazepam or a barbiturate with quick operation.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Reflex spray 2X” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Andere suggesties…

Scroll naar top